مجادله و گفتگو

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

گفتگوی نا به جا با دیگران درد مزمنی است در انسان و خصلتی بدتر از آن نمی باشد.

مجادله کردن از خوی شیطان و اوصاف نا پسندی است و به جز آدم نادان دم از مجادله نمی زند هر چند حق با او باشد.

                   دم مزن از گفتگوی بی ثمر          وز جدل با دیگری بنما حذر

                   از جدل کان درد بی درمان بود      عزت و دین داری از تو کم شود

                   نور ایمان را ز تو گیرد به زور         از مقام و تربیت آرد فرود

                   خوی شیطان در دلت یابد قرار     زان شوی بی ارزش و بی اعتبار

گویند مردی به حضرت امام حسین علیه السلام عرض کرد: باش تا بیایم در امر دین با تو گفتگو کنم.

حضرت فرمود: در امر دین و حقانیت آن بینایم تو اگر درباره امر دینت اطلاعی نداری باز گرد در طلب حقانیت آن، زیرا مجادله کار شیطان است.

                                                                                             

                                                                  دیوان شهید طاهریان- صفحه ی 284

 نظرات دیدگاه شما