تاب هجران (13)

شدی چون ابرعه بر جنگ داور              هزاران فیل را بنمود حاضر

به مرغان امر شد از سوی داور             کنند با خاک آنها را برابر

زِ بسم الله نویسم نام یزدان                 تو خود دانی ندارم تابِ هجران

مشو نومید از درگاه ذیجود                   زِ رحمت دور گَردی، کور محشور

زِ بَهرَت نار می گردد یقین گور               نه بینی جنّت و قصر و دیگر حور

زِ بسم الله نویسم نام یزدان                 تو خود دانی ندارم تابِ هجران

شوَد اخلاقِ نیکو، جنّت و حور               ادب را پیشه بنما تا لبِ گور

به فضل و جُود بنما خویش مشهور        خورَد وارث زِ بعدت شاد و مسرور

زِ بسم الله نویسم نام یزدان                 تو خود دانی ندارم تابِ هجران

توکّل پیشه کن، نی تکیه بر خلق          قناعت پیشه کن با جامه و دلق

مَکن شیرین به هر مالی لب و حلق       به بیهوده سخن چانه مکن لَق

زِ بسم الله نویسم نام یزدان                 تو خود دانی ندارم تابِ هجران

 

                                                     دیوان شهید- صفحات 136و 137نظرات دیدگاه شما