صله ی ارحام

صله ی ارحام بجوی ای مرد حر          منزل خویشان برو با دست پر

هر قدم اجری مزیدت ار نرید              اجر و مزدت حق دهد همچون شهید

طاعتت را حق نویسد صد ز سال        گفته ی پیغمبر است ای نیک حال

صله ی ارحام و خویشان کن زیاد        دولت و عمرت بگردد ازدیاد

تا توانی در جهان کن عدل و داد         ظلم و جورت می دهد ایمان بباد

بذل و بخشش کن به ایتام و فقیر       تا نگردی در قیامت تو حقیر

سجده ی بسیار بنما بهر حق            رو سفید آیی به محشر نزد حق

ای علی تو عاشقی را پیشه کن       خلوتی بگزین بخود اندیشه کن


                                                   دیوان شهید طاهریان-صفحه 316

 نظرات دیدگاه شما