درخواست یاری از امام زمان

ای ابا صالح کجایی! جورها از حد گذشت         ای ابا صالح کجایی نیک نامی رخت بست

ای ابا صالح کجایی! جمله مردم گشت زشت   ای ابا صالح کجایی مرد و زن یکسان شدست

ای ابا صالح کجایی! امر امر زن شدست          ای ابا صالح کجایی دین ز دنیا رخت بست

ای ابا صالح بجاه و رفعتت دادم قسم              ای ابا صالح به شان و شوکتت دادم قسم

ای ابا صالح به نور انورت دادم قسم                ای ابا صالح به جد اطهرت دادم قسم

ای ابا صالح به بیت احمدت دادم قسم            ای ابا صالح به خلق احسنت دادم قسم

ای ابا صالح به رحم و شفقتت دادم قسم        ای ابا صالح به عشق سرمدت دادم قسم

ای ابا صالح به حق جمله پاکانت قسم            ای ابا صالح به حق چشم گریانت قسم

ای ابا صالح به مظلومی زهرایت قسم            ای ابا صالح به حق سوز دلهایت قسم

ای ابا صالح به حق باب و هم مامت قسم       ای ابا صالح به حق جمله نیکانت قسم

رحم بنما چون اسیرانیم اندر درد وغم             رنج دنیای دنی ما را نموده پشت خم


                                                                   دیوان شهید طاهریان-صفحه 182

 نظرات دیدگاه شما