از سخنان محمد (ص)-2

نیست بر مومن طلب کردن روا                    بهرِ تاوان یا که فقرش در قضا

اهلِ جنّت می شتابند بهرِ نیک                   اهل دوزخ بر خدا آرند شریک

فقر و رنجوری مُردن گر نبُود                         آدمی طغیان نمودی ای ودود

خود پسندی از گنه بدتر بوَد                        مشورت در کارها نیکو شود

تو زنِ دیوانه را دایه مگیر                            ضایع گردد طفلِ تو از بهرِ شیر

اَر تو را دعوت نماید کس برو                       کن عیادت بر مریض ای نیک رو

هر که را خُلقِ نِکو شد در جهان                  دارد ایمان و به است از دیگران

دوست دارد حق طعامی را که آن                دست های دیگران باشد در آن

آنکه از نادان گریزد در جهان                        هست دانشمند و به از دیگران

شادی مومن چو شد حبِّ خدا                    باش نیکو نیز بر خلقِ خدا

گفت پیغمبر بوَد محبوبم آن                        شد نماز و عطر و زن اندر جهان

بدگمانی باشدت از خوی زشت                  باب ها سد گرددت اندر بهشت

شد عمل خالص تو را اندک بس است          مرد نیکو را بوَد جا در بهشت

نطفه ی خود را بده جایی قرار                     عفت نیکش بوَد نیکو شعار

گر گنه کردی نما اعمال خوب                      زان نماید پاک همچون آب جوب

فال بد آید تو را جانا به پیش                       درگذر زان بد نمی آید به پیش

بر برادر گر خطر آید به پیش                        کن تو آگاهش نگردد دل پریش

کن چرا در بوستان اندر بهشت                   چیست مجلس های نیک ای خوش سرشت

با فروتن شو فروتن در دیار                          بهرِ گردنکش تکبر کن شعار

حال سلطان گر بگردد در دیار                      مردمش در پیروی آرند شعار

در پیِ کار اَر رَوی جان پدر                           برگزین از نیک و از بد درگذر

رحمت آور بهرِ مردم در زمین                       تا رسد رحمتِ رب العالمین...

                           

                                                            دیوان شهید-صفحه 109

 نظرات دیدگاه شما