حرص ضد ایمان است

هست از گفتارِ شاه اولیاء                هم زِ اولادِ علیِّ مرتضی

حرص و ایمان جمع ناید در کسی      حبّ دنیا شد رئوسِ هر بدی

هیچ فقری نیست از نادان بَتَر           عقل از مال است بهتر ای پسر

تو زبانِ خود نگه دار، ای پدر              مشورت با نیکویان دارد ثمر

مَر دو رو را شد زبانِ آتشین              سنجشِ کم، چاهِ ویلَش از یقین

هر ستمگر را نمی باشد بقا             شد سقر جایش یقین، بهرِ جفا

آن که دارد آشنایی با بهشت           پاک باشد خُلقِ او اندر سرشت

گر همی خواهی دهد توفیق، حق     باش ستّار و مدارا کن به خلق

 

                                                            دیوان شهید صفحه 16

 

 نظرات دیدگاه شما