پند و عبرت

من عجب دارم در این دارِ غرور                    مرگ بینی و نمایی بَس سرور

من عجب دارم در این دارِ حزین                   می شوی با زشت و با نیکان قرین

من عجب دارم زِ آنکس در جهان                  قبر ببیند حیله سازد در نهان

من عجب دارم زِ مردِ حق شناس                 نعمتش حق داد، گردد ناسپاس

من عجب دارم زِ آنکس شد پناه                  روزیِ حق خورده بنماید گناه

من عجب دارم زِ آنکس در فلک                   مال اندوزد به صد دوز و کلَک

من عجب دارم زِ آنکس در زمین                   عاقبت بیند ولی دور از یقین

من عجب دارم زِ آنکس او به حشر               غافل آید تا شود رسوا به نَشر

من عجب دارم زِ آنکس از یقین                   حشر را داند، با عشرت یقین

من عجب دارم زِ آنکس صد عجب                پیروِ شیطانِ نفس است در نَغب

من عجب دارم زِ آنکس زِ انتقام                   باورش آید بنازد بر مقام

من عجب دارم در این دارِ حزین                   بیند آخر را نماید جور و کین

من عجب دارم که باشی از منی                 علتِ آن چیست بنمایی منی

من عجب دارم زِ آنکس شد امین                 بذل ننماید رود زیرِ زمین

من عجب دارم که بیند وارثان                      عبرتش نَبود چسان اندر جهان


                                                            دیوان شهید- صفحه 11

 نظرات دیدگاه