واژگون شد نظام طاغوت به دست خمینی

آمد زِ غیب روحِ خدا شد بتان نگون               جبّارِ دون صفت بِشد از تخت واژگون

آزاد شد ملت ایران نگر کنون                       شد کارتر زِ فکرتِ بیهوده در جنون

شیطان صفتان نقشه کشیدند در جهان        شد نقشه های شومی آنان نگر نگون

این ظالمانِ کفر، وزان نقشه های شوم        جاری نموده اند سیلِ جویهای خون

هشیار ملت است تویی خوار و هم زبون       شد قطع ریشه ات بنما زور تو کنون

کردی به پا جنگ که ریزی خونِ خلق            این دام را تو چیده ای، افتد تو را به حلق

چندین هزار خلق بکُشی زِ بهرِ رزم              ملت دهی به کشتن و خود می روی به بَزم

ای گرگِ دون صفت، زِ تو شد خانه ها خراب   اُف بر تو، کرده دلِ مرد و زن کباب

گر حشر و نشر نیست تو را یاور ای لعین      غافل مباش مرگ تو را هست در کمین

 

                                                            دیوان شهید- صفحه ی 91

 نظرات دیدگاه