احوال روز قیامت

مبدل شود این زمین روز حشر             شود جمله اعمال، ظاهر به نشر

بود روزِ آن روز پنچاه هزار                    به سالی در آن روز، اندر شمار

خلایق شود زنده بهرِ حساب               تو باید در آن روز گویی جواب

به الف از سنه منمایی درنگ               نگیرد در آن روز تزویر و رنگ

در آن روز پنجاه موقف تو را                  بِهَر موقفی شد حسابت جدا

نمازت گر آن روز گردد قبول                  ره پل بزودی نمایی عبور

ولی در نماز است بس عدل و داد         همه امر و نهیش ور آن جمع باد

مکن عیب مردم، روی زمین                 مبادا که رسوا شوی یوم دین

خدا هست ستار، ستار باش               تو عیب خودی گیر خودبین مباش

علی را به یاد آر، ای ارجمند                به نقصِ کلامش تو هرگز مخند

بشر جمله در کارها ناقص است           ندارد هر آن نقص بس نادر است

بود چار و ده از اهل عصمت بری           بشر زین صفت دور شد چون پری

 

                                                    دیوان شهید-صفحه 7

 نظرات دیدگاه شما