پاسخ طبیعیون

طبیعت کجا می دهد عقل و هوش        طبیعت چسان می دهد نیش و نوش

طبیعت کجا می دهد رنگ و بو              طبیعت چسان می دهد چشم و مو

طبیعت چسان مِهر و قهر آورد              طبیعت کجا زیب و فر می دهد

طبیعت چسان نفسِ اَماره داد               طبیعت کجا عقلِ فرزانه داد

طبیعت چسان بر فلک نظم داد             طبیعت چسان سنگ را ناقه داد

طبیعت چسان آتشی سرد کرد            طبیعت چسان ماه را بَدر کرد

طبیعت چسان تیغ را کُند کرد               طبیعت چسان عالمی خلق کرد

 

                                                     دیوان شهید-صفحه 5

 نظرات دیدگاه شما