جاذبه و دافعه

جذب و دفع باشد در این ارض و سماء          بر همه ذرات عالم زِبتدا

جذبه ی تنها ندارد اعتبار                           دفع، جانا نمی آید به کار

گیر بین جذب و دافع، هست نیک                امر جبّاریِ خدای لا شریک

جذب باشد سازشش بر نیک و زشت           خوش نباشد جای او باشد کُنِشت

دفعِ تنها نیک و بد را رد کند                        زشت و زیبا را تمامی رد کند

جذبِ تنها چون به دل دارد هوا                     روز محشر حق نشد از او رضا

گوی بر دافع، زِ حق باشد جدا                     دوزخش باشد به محشر جایگاه

مومنِ کامل بگیرد زین میان                         هر دو را دارا باشد در نشان

جای نیکی می کند نیکو عمل                     قهر او باشد بِهَر دزد و دغل

مومنِ کامل چو زنبور عسل                         گاه نفع و گه به نیش آرد عمل

جذبِ مومن بر علی و آلِ او                         جذب کافر بریزد زو آلِ او

جذب کاه باشد زِ بهر کهربا                         جذبه ی آهن کند آهن ربا

آب شیرین تا ابد شیرین بوَد                        آب شور در هر کجا ننگین بوَد

                                                     

                                                           دیوان شهید-صفحه 343

 نظرات دیدگاه شما