فلسفه اسلامی

گر نمایی ضرب، یک را در یکی             تا ابد باقی بماند آن، یکی

هر یکی فرد است و بر ذاتش گواه        نیست هرگز در جهان یکسان گناه

هیچ برگی نیست همتا ای کیا            آدمی و طیر و دیگر وحش ها

هر یکی باشد جدا در تار و پود             خلقت هر یک جدا شد از وجود

هیچ طیری و ددیّ و آدمی                  نیست هرگز مثل هم در عالمی

این چنین بنموده حق صنعتگری            تا ز یکتائی او تو پی بری

فاعل و مختارِ هر شیئ خداست           پس حساب خلق، از خالق جداست

برق اندر سیم ناید در نظر                   لیک، اندر فعل او دارد اثر

درک حیوان باشد از ما بیشتر               می کند او درک، ما زان بی خبر

بال و پر دادَست دانم او به طیر             آدمی را عقل تا باشد به سیر

هر یکی دارد جدا یک عالمی               ذره ها را هم به سَر شور و شری

تا توانی در جهان تخمی بکار                سالها در خاک بنگر زین قرار

کس نگیرد بار کس در آن جهان             هر کسی تنها به سوی حق روان

برنگردد بعد رفتن از جهان                   بطن مادر، کی عوض کردَست، هان!

غیر را در خانه کس محرم نکرد             ره دهند آن را که باشد مُعتمَد

جان من اکنون شنو پند نِکو                 گفته ی "قَالوا بَلی" اینک بگو


                                                    دیوان شهید-صفحه ی 307

 نظرات دیدگاه