عشق یا محبت

من نخواهم حوری و جنت ز حق        عاشق آنم که ما را کرد خلق

ترس از دوزخ ز بهر جان بود              حور و جنت بهر مزدوران بود

گریه ها کردم ز مهجوری خویش        راه دوری بهر من باشد به پیش

خواهم از حق زین قفس گردم بری    از جهان پنهان شوم همچون پری

پر برآرم برپرم بر لا مکان                  عشق با حق بهتر است از صد جنان

مجلس بزم شه با اقتدار                 مالک ملکی که باشد لا یزال

حور و جنت باشد از بهر عوام           از لقایش جستجو دارم مدام

بهره ای خواهم وز ان نور و جلال      تا شوم در معرفت صاحب کمال

ای علی در راه حق دیوانه باش       خلق را بگذار و رو، ویرانه باش

 

                                               دیوان شهید طاهریان-صفحه ی 87

 نظرات دیدگاه شما